بهداشت و درمان در کانادا

خدمات بیمه بهداشت و درمان کانادا

/
بیمه بهداشت و درمان کانادا تمامی سیستم شهروندان کانادا و دا…
انگشت نگاری برای ویزای کانادا

انگشت نگاری یا تست بیومتریک برای ویزای کانادا

/
هر کس که درخواست ویزای اقامت در خاک کانادا را دارد، باید به یکی از مراکز وک (کارگزاری) کانادا در کشور همسایه رفته و نسبت به انگشت نگاری اقدام کند.
ویزای بستگان و آشنایان در کانادا

ویزای بستگان و آشنایان در کانادا

/
ویزای بستگان و آشنایان در کانادا : کسانی که دارای مجوز کار در کانادا هست…